Dr. Priya Bhat-Patel, Dr. Priya J. Shah, Priya Vedula, MPH